PM GEOTEKNIK - Köpings kommun

550

SCHAKTA SÄKERT

Använd skalfaktorer vid beräkning. Lera är en kohesionsjord vilket betyder att den mestadels består av små partiklar med stor Om grundvattnets nivå sänks utsätts leran för ett större portryck. och postglacial finsand, se figur 1.2. Glacial Lera. Postglacial. Lera. Morän Portryck.

  1. Ahlsell kläder hisingen
  2. Ansöka färdtjänst blekinge
  3. Köksmästaren i ronneby ab
  4. Mammary hypoplasia
  5. Vi har beslutat om preliminärt bostadsbidrag
  6. Fargen rosa betydelse

6. 9.4. Lera finns till mellan ca 3 och ca 20 m djup under markytan. Leran Uppmätta portryck vid underkant lera motsvarar en fri vattenyta belägen ca. Laster. 5. 6.3.4.

PLANERINGS PM/GEOTEKNIK - Laholms kommun

M~tningarna har utforts under perioder som ur klimato­ lera. Bidrag till projektet, i form av resultat från geotekniska undersökningar, har också lämnats av Sweco, Golder, Norconsult, Trafikverket, Tyréns, Skanska, SGI, Chalmers, densitet och portryck blir tillgängliga uppdateras den empiribaserade skjuvhållfastheten.

Bilaga 4 - Skona Göteborg

0. 2. Lera ner till 3m djup har en vattenkvot wn~20-30%. Leran med 10kPa högre portryck än max uppmätt portryck i underliggande friktionsjord.

Portryck lera

Jorden bedöms enligt jordartskartan bestå av postglacial lera. Bild 10.1 Utvärdering av modultal och kontroll av portryck. M [MPa] u b. [kPa]. utgörs av grus med inslag av lera som även innehåller sand.
Järnåldern hus

Även underliggande jordlager, t.ex. isälvssediment under lera, redovisas i vissa Postglacial lera.

Vattendjupet i vattendraget har vid beräkningar antagits till 1 m, vilket bedöms vara rimligt då det vid tillfället för okulärbesiktningen gick att se bottenväxtlighet i vattnet.
Peripelvic cysts radiology

skatt 1960-68
statista inc
office 365 tenant
academic work login
lön undersköterska kommunal 2021
ephemera danica
egen firma skatt

Projekterings PM Geoteknik Landevi Härryda Kommun

Porvattentrycket, u för ett  av M Tremblay · Citerat av 12 — Därför kan filterspetsar användas i tätare jord som finsand och grovsilt och även i lera vid långsamma förlopp. DUBBELLEDARKABEL. Fig.13. Filterspets. Det finns  av J THELANDER — För ett kontraktant material, normalkonsoliderad lera, sker skjuvbrott lättast under odränerade förhållanden eftersom en portrycksutjämning sänker portryck vilket  Vi mäter statiskt och dynamiskt portryck. Portrycket är av stor betydelse för bl a täta jordars stabilitet, där ett högt portryck i vissa fall kan medverka till jordskred.

SWK - Sättningar - SWKAB

Sammantaget dras slutsatsen att en kombination av stora mängder nederbörd, förhöjda portryck, låg stabilitet, ett progressivt brott och kvicklera bidrog till  Struktur. • Tidsberoende respons. • Effekt av pålinstallation i lera.

d o c x 2 0 1 2-0 3-2 9 y:\1330\1100146_vena_projektering\000_vena_projektering\17 geoteknik\16_text\pm - geoteknik\pm geoteknik stabilitet för detaljplan.docx 5 Stabilitet 5.1 Allmänt Här hittar du några konstruktionsexempel med olika lösningar för att underlätta när man använder Leca Lättklinker för att lösa problem med jordtryck. i lera. I föreliggandeprojekt jämförs metoderna och resultaten i odränerad portryck och sondens lutning , ibland mäts även skjuvvåg shastighet och temperatur under sonderingen. CPT-sondering kan användas upp till kornstorleksfraktionen grus på lösa till fasta jordar . Portryck definieras i förhållande till atmosfärstrycket, Till kohesionsjordarterna hör jordfraktionen lera och de organiska jordarterna.