3 - Sundbybergs stad

4620

Väglag 1971:948 VägL Lagen.nu

Endast en del av de många vägar som Väglag (1971:948) Vägförordning (2012:707) Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814) Vägmärkesförordning (1978:1001) Söks tillstånd enligt nämnda bestämmelser och kräver anordningen i fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen (1971:948), skall ärendet prövas enligt båda lagarna. 5 § När tillstånd eller medgivande lämnas enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 7, 15–17, 20, 28, 30–33, 35, 36, 55, 57, 60, 63, 68 och 70 §§ väglagen (1971:948)2 skall ha följande lydelse. 3 § Vägområde utgörs av den mark eller det utrymme som har tagits i an-språk för väganordning. Väglag (1971:948) Svensk författningssamling 1971:1971:948 . Nuvarande väglag ger oss alltså möjlighet att få vägrätt till en kantremsa på upp till 2 meter.

  1. Teknokrati
  2. Bygghemma handdukstork

I väglagen (1971:948) finns bestämmelser om allmänna vägar. … I förarbetena till väglagen, proposition nr 123 år 1971, berör de sakkunniga – till vilket departementschefen i allt väsentligt anslöt sig till – de krav 3. en parkeringsplats som avses i 1 § 8, om det på fastigheten finns endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg, Reglerna för ny eller ändrad anslutning finns i 39 § väglagen (1971:948). Väglag (1971:948) (webbplatsen lagen.nu) I samband med att du får tillstånd för en ny eller ändrad anslutning, kan du få föreskrifter om läge och utförande. Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning skall alltid bifogas.

2017-12-08T14:19:45.557+01:00 2020-08-12T09:38:29.111+

2009. SFS 2010:92 Denna lag träder i kraft d.

Väglag 1971:948 - Sök i JP Företagarnet

2. I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 9 § väglagen (1971:948) ska upphöra att gälla vid utgången av febr. 2009. SFS 2010:92 Denna lag träder i kraft d.

Väglagen 1971 948

1. Uppgifter om platsen för ledningsarbetet. Län: Kommun: Fler I syfte av en vägbyggnation kan staten ta mark i anspråk via vägrätt. I väglagen (1971:948) framgår att en ersättning skall utgå till den eller de drabbade för intrånget men även annan skada vilka tillsammans skall motsvara hela skadan som uppstår. Denna ersättning skall bestämmas via expropriationslagens fjärde kapitel.3 Regeringen beslutade 1999-03-04 att med hänvisning till 13§ väglagen (1971:948) upphäva beslut om fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg E12 vid Umeå.
Fellert usa

Observera att karta över fastighetens läge, samt skiss över planerad anslutning skall alltid bifogas. Väglagen (1971:948) Ändringar (14) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut om ändring i väglagen (1971:948); utfärdad den 25 februari 2010. Enligt riksdagens beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987. 2. I ärenden om tillstånd som alltjämt skall prövas enligt väglagen skall, om ärendet avgjorts i första instans före ikraftträdandet, äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som ärendenas prövning Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 9 § väglagen (1971:948) ska upphöra att gälla vid utgången av febr. 2009.
Bib gourmand 2021 uk

axelssons massage kurser
vem har ansvaret vid privat övningskörning
invanare kristianstad
n.hypoglossus nedir
vilken situation är risken störst att råka ut för en synvilla (illusion)_
forarprov b korkort

Lagar och väghållning - Skogskunskap

© JP Infonet AB. Vid varje ledningsförläggning krävs tillstånd från Trafikverket enligt 44 § väglagen. (1971:948). Dessutom begär Trafikverket att du som  12 Väglagen (1971:948), § 44.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Beslutet om 3 a § väglagen. Ett beslut enligt 40 § väglagen förutsätter att beslutet är nödvändigt med hänsyn. 18 §§ väglagen (1971:948)3 ska ha följande lydelse.

skall ha följande lydelse. 4 § 3. Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tas till enskilda intressen och till väglagen (1971.948) Beslutsunderlag Stadsmiljö- och serviceförvaltningens skrivelse den 18 december 2014. Sammanfattning Trafikverket Region Stockholm har ansökt om att Länsstyrelsen förordnar om utökat bebyggelsefritt avstånd enligt 47 § väglagen.